Chen, Yin-Zu, Universidad Nacional de Taipei, Taiwán, Provincia de China